ຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນ

ຫີນອ່ອນທໍາມະຊາດ

ໂອມານ

0

ຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດ

ລາຍແດງອີນເດຍ

0

ຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດ

ຂຽວບຣາຊີວ

0

ຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດ

ຂາວນາມຫາຍ

0

ໂຄງການດີເດັ່ນ