ຂາວສວຍເລົາ ໜາ3 ແຊນ

0

ເປັນຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດຂອງຫວຽດມີຄູນນະພາບສູງ,ທົນຄວາມຮ້ອນ,ທົນນໍາກັນຂຸດ,ກັນແຕກເໝາະສົມໃຫ້ທຸກໂຄງການຂອງທ່ານ.