ລາຍແດງອີນເດຍ

0

ເປັນຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດນໍາມາຈາກກໍາປຸເຈຍ, ມີຄູນນະພາບສູງ,ທົນຄວາມຮ້ອນ,ທົນນໍາກັນຂຸດ,ກັນແຕກເໝາະສົມໃຫ້ທຸກໂຄງການຂອງທ່ານ.