ຂຽວນໍ້າຢົກ

0

ເປັນຫີນທີ່ນໍາມາຈາກອີນເດຍມີຄູນນະພາບສູງ ແລະ ເປັນຍອດນີ້ຍົມໃນປັດຈຸບັນ