ຂຽວບຣາຊີວ

0

ເປັນຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດນໍາມາຈາກບຣາຊີວມີຄູນນະພາບສູງ,ທົນຄວາມຮ້ອນ,ທົນນໍາກັນຂຸດ,ກັນແຕກເໝາະສົມໃຫ້ທຸກໂຄງການຂອງທ່ານ.