ຂາວທຽມ

0

ເປັນຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດນໍາມາຈາກໄຕຫວານມີຄູນນະພາບສູງ,ທົນຄວາມຮ້ອນ,ທົນນໍາກັນຂຸດ,ກັນແຕກເໝາະສົມໃຫ້ທຸກໂຄງການຂອງທ່ານ.