ເຫຼືອງອາເມລີກາ

0

ເປັນຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດມີຄູນນະພາບສູງ,ທົນຄວາມຮ້ອນ,ທົນນໍາກັນຂຸດ,ກັນແຕກເໝາະສົມໃຫ້ທຸກໂຄງການຂອງທ່ານ.