ດຳອີນເດຍ

0

ເປັນຫີນແກນນິດທໍາມະຊາດນໍາມາຈາກຫວຽດນາມມີຄູນນະພາບສູງ,ທົນຄວາມຮ້ອນ,ທົນນໍາກັນຂຸດ,ກັນແຕກເໝາະສົມໃຫ້ທຸກໂຄງການຂອງທ່ານ.