ລາຍໄມ້ໃຫຍ່

0

ເປັນຫີນອ່ອນທໍາມະຊາດມີຄູນນະພາບສູງ,ທົນຄວາມຮ້ອນ,ທົນນໍາກັນຂຸດ,ກັນແຕກເໝາະສົມໃຫ້ທຸກໂຄງການຂອງທ່ານ.